Egy „CSEPP” a nevelésért” projekt-EFOP-3.3.2-16-2016-00365

Pályázat címe: Egy „CSEPP” a nevelésért
A pályázat időtartama: 2018. augusztus 1-től 2020. január 31-ig (3 félév)
Konzorciumvezető: Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Konzorciumi partnerek: Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, Paksi Városi Múzeum – Paksi Képtár
Projektbe bevont személyek száma: 1256 fő
Vissza nem térítendő támogatás összege: 29,81 millió forint.

0

0

Projektismertető

Sajtómegjelenés


A projekt kihelyezett támogatói táblája

0

0

Projektismertető

0

A projektben vállalt fejlesztés szorosan illeszkedik az EFOP 3. prioritási tengelyéhez, amely a tudástőke gyarapodását jelenti. A konzorcium megvalósítandó programjai támogatják a minőségi és hatékony oktatást, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak a kultúrához. Ennek eszközei: tartalom- és szolgáltatásfejlesztés, illetve infrastrukturális fejlesztés. A program célja, hogy támogassa az óvodás gyermekek és az általános és középiskolás tanulók oktatási intézményen kívüli kompetencia fejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a helyi kulturális intézményekben. A program specialitása, hogy Paks három jelentős kulturális intézménye közös, komplex projektet nyújt a célcsoport számára. Ezt az együttműködést hivatott mutatni a projekt címében található „CSEPP” mozaikszó is, mely a kulturális intézmények kezdőbetűiből áll össze: Csengey Dénes Kulturális Központ, Paksi Képtár, Pákolitz István Városi Könyvtár. A fejlesztés szakmai tartalmának kidolgozásánál a helyi igényeket és sajátosságokat figyelembe véve a sokszínűségre, a már meglévő tevékenységek erősítésére, az új tevékenységek és formák bevezetésére, az egyéni és csoportos fejlesztésre, az intézményeink és az oktatási intézmények közötti kapcsolat erősítésére helyeztük a hangsúlyt. Külön figyelmet fordítottunk a Pakson kívüli, több szempontból is hátrányos helyzetű tagintézmény bekapcsolása. A programok megtervezése során az intézmények törekedtek az eddig jól működő programok folytatására, valamint új elemekkel is bővíteni kívánják a kulturális kínálatukat, az óvodás korú gyerekektől egészen a középiskolás diákokig egyaránt.

0

Együttműködésbe bevonni kívánt intézmények 2018. augusztustól 1-től 2020. január 31-ig (3 félév)

0

 • Paksi Napsugár Óvoda és tagintézményei (Székhely: 7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11.)
 • Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (7030 Paks, Ifjúság út 1.)
 • Paksi Deák Ferenc Általános Iskola (7030 Paks, Tolnai út 19.)
 • Paksi Bezerédj Általános Iskola (7030 Paks, Szentháromság tér 1.)
 • Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola (7030 Paks, Deák Ferenc u. 9.)
 • Paksi Vak Bottyán Gimnázium (7030 Paks, Dózsa György út 103.)
 • Energetikai Szakgimnázium és Kollégium (7030 Paks, Dózsa György út 95.)
 • Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (7030 Paks, Templom tér 6.)
 • Györkönyi Általános Iskola (7030 Paks, Fő utca 49.)
 • Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola (7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.)
 • Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Gazdag Erzsi Általános Iskola és Kollégium
  Tagintézmény (7030 Paks, Kossuth L. u. 5-7.)
 • Paksi I. István Szakképző Iskola (7030 Paks, Iskola utca 7.)

0

Rövidtávú feladatok

0

 • Olyan iskolabarát múzeumpedagógiai, könyvtári és közművelődési módszertan kidolgozása, amely hasznosítható az
  intézményekben a pedagógusok számára.
 • Az élethosszig tartó tanulás támogatása.
 • Az iskolai és kulturális területen tevékenykedő szakemberek kölcsönös diskurzusa.
 • A közönségszervezés távolabbi régiókra kiterjesztése.
 • Speciális igényű gyerekek foglalkoztatásának módszertani kutatása, kidolgozása, fejlesztése, alkalmazása.
 • A korai iskolaelhagyás csökkentése.
 • A projektbe bevonni kívánt résztvevők alapkészségeinek és kompetenciáinak fejlesztése innovatív és sajátos módszertani
  eszközük alkalmazásával.
 • A diákok önálló ismeretszerzésének elősegítése.
 • Kognitív funkciók fejlesztése (figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése, érzékelés, észlelés fejlesztése, emlékezet
  fejlesztése, gondolkodási műveletek fejlesztése, térbeli-, időbeli tájékozódás, vizuális nevelés, kommunikációs képesség
  fejlesztése drámajátékkal, személyiség- és önismeret-fejlesztés irodalmi művek felhasználásával).
 • Szövegértés-fejlesztés (explicit megértés – szó szerinti felfogás, implicit megértés – rejtett gondolatok megértése, következtetések levonása a kontextus függvényében, kritikai megértés –értékelő képesség fejlesztése.
 • Szókincs és beszédfejlesztés.
 • Tanulási és ismeretszerzési folyamatok hatékonyságának növelése
  A tervezett tevékenységek jelentős szerepet játszanak a gyermekek, diákok személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. Megnő a gyermekek kreativitása, növekszik önbizalmuk, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük, aktivitásuk és erősítik motiváltságukat a további tevékenységek iránt.

0

A programba hatása résztvevők számára

0

 • bővül és erősödik a fiatalok közösségi szerepvállalása
 • fejlődik kreativitásuk, problémamegoldó, szervezési, érdekérvényesítő képességük
 • erősödik a fiatalok önismerete, önbizalma
 • bővül a fiatalok érdeklődési köre, tudásszintje
 • erősödik a közösségi összetartás
 • fejlődik a résztvevők kreativitása, manuális készsége
 • eredményesebbé válik a társadalmi beilleszkedés

0

Sajtómegjelenés

0

0

https://tolnavar.hu/kultura/2018/09/kozos-projektet-inditanak-a-paksi-kulturalis-intezmenyek